Investeringer for nordisk infrastruktur

Investeringer for fremtidige generasjoner

Investeringer for morgendagen

Ansvarsfull investering i infrastruktur for et sterkere samfunn på lang sikt

Vi bidrar til å bygge et sterkere samfunn

Infranode et svensk selskap som på ansvarlig vis investerer i nordisk infrastruktur. Vi eier og utvikler selskaper innen energi, transport samt digital og sosial infrastruktur med en svært lang investeringshorisont. Investorene i Infranode er ledende pensjonskasser og finansinstitusjoner som for eksempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam.

ÅR

Vi har over 200 års delt erfaring i infrastrukturinvesteringer

MRD.

Vi har SEK 18 mrd. i AUM, hvorav ca. SEK 10 mrd er tilgjengelig for nye investeringer

ÅR

Vi er en langsiktig eier i minst 25 år

Vi investerer i alle typer samfunnsinfrastruktur i Norden

Vi investerer i både kommunal, regional og nasjonal infrastruktur.

1

Transport

Tog, trikk & t-bane
Depoter
Flyplasser
Havner
Veier
Broer
Tunneler
Elektrifisering

2

Energi

Distribusjons- og overføringsnett for elektrisitet
Vann, kloakk og avfallshåndtering
Fjernvarme og kjøling
Fornybar energi
Gatebelysning

4

Digital infrastruktur

Fiber
Tårn
Datasenter

3

Sosial infrastruktur

Helse
Utdanning
Fritid
Omsorg
Kultur
Nødetatene
Andre offentlige bygninger

En ansvarlig partner for offentlig sektor

Fleksibelt eierskap

Langsiktig kapital, inkludert fra nordiske pensjonsfond, investeres og bidrar til utviklingen av bærekraftige byer og kommuner i Norden

Bærekraftig forretningsmodell

Et svensk aksjeselskap som representerer kapital fra velkjente pensjonskasser og institusjoner med en svært langsiktig forretningsmodell

Tung ekspertise

200 års samlet erfaring med infrastrukturinvesteringer fra våre kontor i Stockholm, Oslo og Helsingfors

Samfunnsverdier

Vi kan frigjøre verdier for bruk i annen samfunnsnyttig virksomhet som gjør at du allerede i dag kan investere i ditt samfunn der du trenger det

Investorer med samfunnsengasjement

Våre investorer er primært lokale pensjonsfond. De investerer langsiktig i infrastruktur gjennom Infranode for å trygge sine kunders fremtidige pensjoner og for å bidra til å bygge et mer bærekraftig samfunn. EIB investerer i Infranode for å støtte Norden økonomisk og bidra til sitt hovedmål for å forbedre folks levekår.

Ansvarlige investeringer

Vår langsiktige investeringsstrategi og fokus på bærekraftige investeringer bidrar til å gjøre oss en stabil og trygg infrastrukturpartner. Gjennom dette kan vi skape langsiktige verdier for offentlig sektor samt ta ansvar for hele investeringssyklusen fra byggefase til drift og vedlikehold.

Infrastruktureksperter som kan møte dine individuelle behov

Vårt team har mer enn 200 års samlet erfaring med å investere i, eie og utvikle infrastruktur i partnerskap med offentlige og private aktører. Vårt investeringsteam har stor kunnskap innen energi, transport, telekom og sosial infrastruktur og finnes i Stockholm, Helsingfors, Oslo og København.

Nyheter

Infranode has signed a transaction to acquire 100% of MPY Telecom

Infranode has signed a transaction to acquire 100% of MPY Telecom, the regional owner and operator of digital…

Les mer...

Infranode promotions

Infranode is proud to celebrate the following employees and their promotions! Seeing employees gain experience and knowledge, doing…

Les mer...

Infranode acquires a Finnish social infrastructure portfolio

Infranode acquires a Finnish social infrastructure portfolio comprising 13 social and healthcare service facilities from the city of…

Les mer...