Ansvarlige investeringer

Vi bidrar til en bærekraftig og sterkere samfunnsinfrastruktur gjennom våre langsiktige investeringer

En ny virkelighet, nye behov og nye løsninger

I Norden finnes det et betydelig og langsiktig investeringsbehov for infrastruktur som forventes å overstige 200 milliarder euro de neste ti årene. Norge har et stort, udekket behov for investeringer i infrastruktur, knyttet til energi, transport, vann og avløp. I kraftsektoren alene er det samlede investeringsbehovet frem mot 2020 anslagsvis 150 – 200 milliarder kroner i følge Energi Norge. Vi tror at en del av løsningen er å la lokale og troverdige investorer delta i investeringer i eksisterende og ny samfunnsinfrastruktur ved å tilby langsiktige, levedyktige og bærekraftige samarbeid.

Ansvarlige investeringer - vår unike modell

Investering i infrastruktur skiller seg fra andre investeringsformer. Det er basen for hele samfunnet og alle som inngår i det. Infranode har utviklet en modell for infrastrukturinvestering som garanterer forbedringer og økt verdi på lang sikt for alle intressenter.

Ansvarlige investeringer - vår unike modell

Investering i infrastruktur skiller seg fra andre investeringsformer. Det er basen for hele samfunnet og alle som inngår i det. Infranode har utviklet en modell for infrastrukturinvestering som garanterer forbedringer og økt verdi på lang sikt for alle intressenter.

Vi skaper felles verdier

Infranode frigir skjulte verdier, ressurser og plass i investeringsbudsjett. Vi tilfører kunnskap og deler både risiko og verdier med offentlig sektor

Bærekraft er en del av vår kjernestrategi

ESG i investeringsfasen

Full gjennomgang gjennom spesielt rettet due diligence etterfulgt av integrering av identifiserte ESG-faktorer i det generelle investeringsanalyse- og forbedringstiltakene i den langsiktige forretningsplanen.

ESG under vårt eierskap

Høyt engasjement der vi som aksjonærer, både fra majoritet og minoritetsposisjoner tar ansvar for ESG-faktorene i vår forretningsplan som skal gjennomføres i samarbeid med andre eiere og ledere slik at vi kontinuerlig forbedrer bærekraften til den underliggende investeringen.

Samarbeid innen ESG

Infranode er medlem av flere organisasjoner som jobber sammen for bærekraftige investeringer, som PRI, SWESIF og LTIIIA.

Vi har utviklet vårt eget verktøy som gjør bærekraft en naturlig del av vår samlede analyse av en mulig investering. Vårt utgangspunkt er enkelt og klart; Det er ikke mulig å skille bærekraftutfordringer fra den generelle økonomiske analysen av risiko og avkastning. En ellers tilsynelatende attraktiv mulig investering er ikke attraktiv for oss hvis det er bærekraftrisikoer som ikke er identifisert og styrt riktig.

Vi investerer i alle typer samfunnsinfrastruktur i Norden

Vi investerer i både kommunal, regional og nasjonal infrastruktur.

1

Transport

Tog, trikk & t-bane
Depoter
Flyplasser
Havner
Veier
Broer
Tunneler
Elektrifisering

2

Energi

Distribusjons- og overføringsnett for elektrisitet
Vann, kloakk og avfallshåndtering
Fjernvarme og kjøling
Fornybar energi
Gatebelysning

4

Digital infrastruktur

Fiber
Tårn
Datasenter

3

Sosial infrastruktur

Helse
Utdanning
Fritid
Omsorg
Kultur
Nødetatene
Andre offentlige bygninger

Vår strategi skaper umiddelbare og langsiktig bærekraftige verdier for det offentlige samfunn, dets innbyggere og fremtidige pensjonister.