Hafslund Eco, Infranode og HitecVision kjøper Fortum Oslo Varme

Et nytt industrielt partnerskap av Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har inngått avtale om å kjøpe Fortum Oslo Varme. – Målet vårt er å realisere karbonfangst i Oslo, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco.  

Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør og prises til rundt 20 milliarder kroner. Selskapet leverer miljøvennlig fjernvarme og strøm til næringsbygg og boliger i hele Oslo, og sørger for varme og varmt vann til mer enn 200 000 mennesker. Etter transaksjonen blir Hafslund Eco majoritetseier med 60 prosents eierskap, mens Infranode og HitecVision vil ha betydelige minoritetsposisjoner på 20 prosent hver.

– Gjennom avtalen øker vi vår årlige energiproduksjon med nær 2 TWh og sikrer eierskap til samfunnskritisk infrastruktur som leverer viktige tjenester for innbyggerne i Oslo. Fjernvarme har operative og eiermessige synergier mot vannkraft og opererer i det samme kraftmarkedet, her har Hafslund Eco mye kompetanse å bidra med som eier, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco.

Jon Vatnaland, senior partner i HitecVision, kommenterer: – Vi ser frem til å være en del av videre utvikling og vekst i Fortum Oslo Varme. Når Oslo skal bli enda grønnere vil videre investeringer i fjernvarme og kjøling være viktige elementer, i tillegg ser vi karbonfangst som en viktig teknologi og mulighet. Her skal vi bruke vår lange erfaring i å bidra med risikokapital og entreprenørskap i partnerskap med industrien.

– Infranode har en lang investeringshorisont på 25 år, og et særlig fokus på bærekraftige infrastrukturinvesteringer. Vår rolle i denne transaksjonen er å være en ansvarsfull og god partner som kan bidra med erfaring fra fjernvarmesektoren. Vi har høy tillit til våre partnere og ønsker en ambisiøs satsing innen fjernvarme og kjøling, til det beste for kommunen og Oslos innbyggere, sier Erik Botnevik, landsjef for Norge i Infranode.

Viktig klimaløsning for Oslo

Partnerskapet har et klart mål om å realisere prosjektet for karbonfangst på Klemetsrud. Energigjenvinningsanlegget står for rundt 14 prosent av Oslos samlede utslipp. Realisering av CCS vil derfor være et viktig bidrag til at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030

– Hafslund Eco ser på CCS som en viktig satsing for å lykkes med visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid og vi vil gjøre det som er mulig for å sikre en vellykket implementering av karbonfangst ved Klemetsrudanlegget. Et prosjekt som vil fjerne Oslos største utslippspunkt og redusere utslippet av CO2 med 400 000 tonn årlig i Oslo, sier Lundby.

Hafslund Eco er Norges nest største kraftprodusent og er 100 prosent eid av Oslo kommune. Som en del av transaksjonen vil Oslo kommune overføre sin 50 prosents eierandel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco. Transaksjonen er besluttet av de involverte selskapene, og må nå også godkjennes av Bystyret i Oslo og av Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.

For mer informasjon:

Martin S. Lundby
Deputy CEO and Executive Vice President of Growth and Investments, Hafslund Eco
martin.lundby@hafslundeco.no
+47 416 14 448

Per Storm-Mathisen
Head of Communications, Hafslund Eco
per.storm-mathisen@hafslundeco.no
+47 982 55 406

Erik Botnevik
Country Manager for Norway, Infranode
erik.botnevik@infranode.no
+47 91 55 50 58

Jon Vatnaland
Senior Partner, HitecVision
jon.vatnaland@hitecvision.com
+47 90 50 00 16

Om Fortum Oslo Varme:

Fortum Oslo Varme er i dag eid av Oslo kommune og Fortum (50/50) og er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 % av fjernvarmen i Norge i 2021. Selskapet oppnådde en EBITDA på 897 mill. kr og solgte 1,8 TWh fjernvarme og 0,1 TWh elektrisitet i 2021. Fortum Oslo Varme har om lag 200 ansatte.

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til om lag 20 mrd. kr basert på en brutto selskapsverdi på 100 prosent basis. På gjennomføring vil partnerskapet kjøpe 50 prosent av aksjene for om lag 8 mrd. kr og innfri 2 mrd. kr i aksjonærlån til Fortum. Aksjene fra Oslo kommune vil overføres til Hafslund Eco som et tingsinnskudd, og Hafslund Eco vil samtidig overta 2 mrd. kr i aksjonærlån fra Oslo kommune.

Rådgivere til partnerskapet var DC Advisory (M&A), DNB (fremmedkapital), BAHR (juridisk), Latham & Watkins (juridisk – fremmedkapital), AFRY (kommersiell, teknisk og HMS), BCG (kommersiell), EY (finansiell DD, skatt & IT), BDO (finansiell modell revisjon) og AON (forsikring). I tillegg har Schjødt vært juridisk rådgiver til Infranode.

Om Hafslund Eco:

Hafslund Eco er Norges nest største vannkraftprodusent. Konsernet eier helt eller delvis 80 vannkraftverk i Innlandet, Viken og Vestland, og drifter en produksjon på 21 TWh vannkraft. Hafslund Eco eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og dermed halvparten av Elvia, Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder, i tillegg til selskaper innen bredbånd og fjernvarme. Havvind er et av Hafslund Ecos strategiske satsingsområder og konsernet har ambisjon om å utvikle både bunnfast og flytende havvind i Norge. Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Hafslund Eco har om lag 450 ansatte og er heleid av Oslo kommune.

Om Infranode:

Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring. Infranode har om lag 1,7 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA. I denne Infranode investeringen er Storebrand strategisk koinvesteringspartner og den største enkeltinvestoren

Om HitecVision:

HitecVision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.  De siste 25 årene har HitecVision etablert eller bidratt til utvikling og vekst i over 200 selskaper, og skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner. Sammen med selskapenes ledelse, styre og partnere bidrar HitecVisions 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter. HitecVision har de siste årene gjort de mange spennende mulighetene i energi-transformasjonen til hovedfokus for sine investeringer, der nært samarbeid med etablerte industrielle aktører er en integrert del av modellen.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01