Oppkjøpet av Fortum Oslo Varme er gjennomført

Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har nå gjennomført kjøpet av Fortum Oslo Varme. Selskapet vil endre navn til Hafslund Oslo Celsio. – Hafslund Oslo Celsio vil stå i sentrum for den grønne omstillingen i Oslo, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco. 

Hafslund Oslo Celsio leverer grønne grader i Oslo. Selskapet er Norges største fjernvarmeaktør og leverer varme til mer enn 200 000 mennesker i hele Oslo. Etter transaksjonen er Hafslund Eco majoritetseier med 60 prosents eierskap, mens Infranode og HitecVision eier betydelige minoritetsposisjoner på 20 prosent hver.

Viktig klimaløsning for Oslo 

Gjennom avtalen er finansieringen sikret for prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud. Energigjenvinningsanlegget er Oslos største utslippspunkt og står for rundt 17 prosent av byens samlede utslipp. Realisering av CCS vil derfor være et viktig bidrag til at Oslo kommune når målet om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

– Partnerskapet ser på CCS som helt nødvendig for å kunne drive bærekraftig energigjenvinning i et nullutslippssamfunn. Vi har stor tro på at vi sammen klarer å gjennomføre CCS-prosjektet, og dermed redusere utslippet av CO2 med nærmere 400 000 tonn årlig i Oslo, sier Martin S. Lundby. 

– Vi er glade for å ha bidratt til finansieringen av CCS-prosjektet sammen med våre partnere og Oslo kommune. Infranode har betydelig erfaring innen fjernvarme gjennom andre investeringer, og ser på CCS som stadig viktigere klimaløsning for industrien, sier Erik Botnevik, Norges-ansvarlig i Infranode

Vil satse milliarder på fjernkjøling

De nye eierne har laget en finansieringsplan for selskapet som innebærer investeringer på 10 milliarder de kommende årene. Av dette er om lag 1,4 milliarder til CCS-prosjektet, mens resten gjelder andre satsinger, som fjernkjøling og en ny linje for energigjenvinning på Klemetsrud.

–  Det skal investeres over tre milliarder kroner i fjernkjøling, som vil være et stort og nytt område for selskapet. Nøkkelordet for mange av investeringene er dekarbonisering av byen, og her vil Hafslund Oslo Celsio ha en fremtredende rolle, sier Jon Vatnaland, senior partner i HitecVision.

Transaksjonen priser Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme) til om lag 20 mrd. kr basert på en brutto selskapsverdi på 100 prosent basis. Partnerskapet kjøper 50 prosent av aksjene for om lag 8 mrd. kr og innfrir 2 mrd. kr i aksjonærlån til Fortum. Oslo kommune overfører sin 50 prosents eierandel i selskapet til Hafslund Eco som et tingsinnskudd, og Hafslund Eco overtar samtidig 2 mrd. kr i aksjonærlån fra Oslo kommune. 

For mer informasjon:  

Martin S. Lundby
Visekonsernsjef og konserndirektør vekst og investeringer i Hafslund Eco, martin.lundby@hafslundeco.no
tlf. +47 416 14 448 

Per Storm-Mathisen
kommunikasjonssjef i Hafslund Eco
per.storm-mathisen@hafslundeco.no
tlf. +47 982 55 406 

Erik Botnevik
Norges-ansvarlig i Infranode
erik.botnevik@infranode.no
tlf.+47 91 55 50 58 

Jon Vatnaland
Senior Partner i HitecVision
jon.vatnaland@hitecvision.com
tlf. +47 90 50 00 16  

Om Hafslund Oslo Celsio: 
Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme) var før transaksjonen eid av Oslo kommune og Fortum (50/50). Hafslund Oslo Celsio er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 % av fjernvarmen i Norge i 2021. Selskapet oppnådde en EBITDA på 897 mill. kr og solgte 1,8 TWh fjernvarme og 0,1 TWh elektrisitet i 2021. Hafslund Oslo Celsio har om lag 200 ansatte.  

Om Hafslund Eco:  
Hafslund Eco er Norges nest største vannkraftprodusent. Konsernet eier helt eller delvis 80 vannkraftverk i Innlandet, Viken og Vestland, og drifter en produksjon på 21 TWh vannkraft. Hafslund Eco eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og dermed halvparten av Elvia, Norges største nettselskap med om lag 950.000 kunder, i tillegg til selskaper innen bredbånd og fjernvarme. Havvind er et av Hafslund Ecos strategiske satsingsområder og konsernet har ambisjon om å utvikle både bunnfast og flytende havvind i Norge. Gjennom forretningsområdet, Ny Energi, jobber konsernet med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Hafslund Eco har om lag 450 ansatte og er heleid av Oslo kommune. 

Om HitecVision: 
HitecVision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.  De siste 25 årene har HitecVision etablert eller bidratt til utvikling og vekst i over 200 selskaper, og skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner. Sammen med selskapenes ledelse, styre og partnere bidrar HitecVisions 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter. HitecVision har de siste årene gjort de mange spennende mulighetene i energi-transformasjonen til hovedfokus for sine investeringer, der nært samarbeid med etablerte industrielle aktører er en integrert del av modellen. 

Om Infranode: 
Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring. Infranode har om lag 1,8 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA. I denne Infranode investeringen er Storebrand strategisk koinvesteringspartner og den største enkeltinvestoren. 

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01